Adatvédelmi Tájékoztató

 Az Inspiráció Tréning Kft. (székhely: 9081 Győrújbarát Nagy Lajos u. 24.) (továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatást nyújt a munkaerő-toborzási, kiválasztási tevékenységével kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről.

Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés folyamán fokozott figyelmet fordítunk hozzánk eljuttatott személyes és különleges adatai védelmére.

Alapfogalmak

Adatkezelésnek minősül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, munkaadó számára történő továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Adatkezelő

Az adatok kezelője az Inspiráció Tréning Kft. (székhely: 9081 Győrújbarát Nagy Lajos u. 24.)

Hozzájárulás az adatkezeléshez

Ön személyes adatainak kezeléséhez, valamint azoknak az országhatáron belüli vagy azon túl található – Társaságunkkal ügyfélkapcsolatban lévő – jogi személyek (szerződött partnerek) részére történő továbbításához jelen nyilatkozat elfogadásával – amelyet az www.inspiració.hu weboldalra történő regisztrációval megtesz – kifejezetten hozzájárulását adja. Külföldre történő adattovábbítás esetén az a harmadik ország, melynek területére a személyes adatokat továbbítjuk, biztosítja a megfelelő szintű védelmet a személyes adatok kezelése kapcsán. Különleges adatot harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk és annak lehetőségét sem teremtjük meg, hogy harmadik személy a különleges adatokhoz bármiféle módon hozzáférjen. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

A kezelt adatok köre

A www.inspiracio.hu weboldalon nyújtott toborzási szolgáltatás igénybevétele online jelentkezési lap kitöltéséhez kötött, melynél az adatkezelő adatokat kér a felhasználótól.

A jelentkezés feltétele az ebben a dokumentumban leírtak elfogadása. Amikor jelentkezik weboldalunkon egy hirdetésre, ezzel egyidejűleg elfogadja az ebben a dokumentumban foglalt feltételeket.

Az adatkezelés célja

Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy jelentkezése, önkéntes adatközlése alapján Önnek jövőbeli elhelyezkedésével, munkavállalásával kapcsolatban támogatást, tanácsot nyújtsunk. Továbbá, hogy a munkáltatók által betöltendő, és ezzel kapcsolatban velünk szerződéses jogviszonyban álló partnereink, megbízóink által megjelölt pozíciókra az Ön foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgáljuk, és amennyiben Ön a munkáltató által támasztott elvárások alapján alkalmas lehet, javasoljuk az Ön foglalkoztatását, ennek érdekében önéletrajzát megbízónknak továbbítjuk. Továbbá az Ön jövőbeli foglalkoztatása, újabb állásajánlatokkal történő megkeresése érdekében adatbázisunkban adatait 1 évig kezeljük. Adatait a megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk fel.

A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítása valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

Az adatszolgáltatás önkéntes, melynek jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – továbbiakban: Adatvédelmi Törvény – biztosítja.

Adattovábbítás

Az Ön adatait (önéletrajzát) a fentiek szerinti kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján jövőbeli elhelyezkedése, munkavállalása érdekében a velünk szerződéses jogviszonyban álló partnereink, megbízóink, mint jövőbeli munkáltatók részére továbbítjuk azt követően, hogy a megbízóink által megjelölt pozíciókra az Ön foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgáltuk és úgy ítéltük meg, hogy Ön a munkáltató által támasztott elvárások alapján alkalmas lehet a pozícióra.

 Adatai biztonsága

Az Ön személyes és különleges adatai biztonsága érdekében társaságunk olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, melyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. Az Adatkezelő ilyen esetben a hatóságok részére – kizárólag akkor, ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak akkor és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelésre jogosultak köre

Az Adatkezelő adatkezelésre feljogosított munkavállalói, a vele szerződéses jogviszonyban álló, együttműködő partnerei, valamint a munkaerő közvetítésre vonatkozóan vele szerződéses kapcsolatban álló megbízói.

Az Adatkezelő az Ön adatainak védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosultat a jelen tájékoztatóban, a jogszabályokban foglaltak betartására hív fel, valamint titoktartásra kötelez. A személyes adatok szerződéses partnereink, megbízóink által történő kezelése során a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása szerződéses partnereink, megbízóink felelőssége, melyért az Inspiráció Tréning Kft. nem vállal felelősséget.

Az Inspiráció Tréning Kft. nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsátja rendelkezésre a felhasználóra vonatkozó információkat más cégeknek, magánszemélyeknek, vagy bármilyen harmadik személynek.

Ez nem vonatkozik az esetleges, jogszabályban előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt, minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri adatvédelmi szakember véleményét. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználó e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat az adatbázisunkban az alábbi irányelvek figyelembevételével őrizzük meg:

  • amennyiben a toborzási megbízás és a hozzá kapcsolódó adatkezelés jogszabályban előírt kötelezettségekkel rendelkezik (EU-s és állami megbízások), a kezelt adatokat a jogszabályban meghatározott kötelező határidőig őrizzük meg.
  • amennyiben a toborzási megbízás és a hozzá kapcsolódó adatkezelés nem tartozik az előző pontban meghatározott körbe, az esélyes jelentkezők adatait továbbítjuk a megbízónak. Döntés után a sikeres jelentkezők adatait a toborzási megbízás lezárását követő 30 napon belül töröljük. A többi jelentkező esetén, amennyiben ehhez hozzájárult, adatait a jelentkezést követő 1 évig megőrizzük, kezeljük lehetővé téve, hogy a jövőben Önt is értesíteni tudjuk egy, az Ön tapasztalatainak, képzettségének megfelelő álláslehetőségről. Amennyiben jelentkező nem járult hozzá adatai további tárolásához, adatait a toborzási megbízás lezárását követő 30 napon belül töröljük.

Nálunk kezelt adatainak törlését Ön bármikor kezdeményezheti. Kérésének hivatali időnkben mindenkor haladéktalanul eleget teszünk.

A megadott adatok helyességért Ön felel. Személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén bármikor kérheti. A valóságnak meg nem felelő adatokat kérésére helyesbítjük, a hiányos vagy téves adatot töröljük. A helyesbítésről és a törlésről külön értesítést erre vonatkozó kifejezett kérés esetén e-mailben, erre a célra pontosan megadott e-mail címre küldünk.

A felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai, adattörlés

A felhasználó személyes adatai kezelésének jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Személyes adatai kezeléséről minden jelentkező tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást az adatkezelő levelezési címén, az regisztracio@inspiracio.hu e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával. A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve az regisztracio@inspiracio.hu e-mail címen.

A jelentkező bármikor kezdeményezheti adatainak törlését, és ebben az esetben nem fog az adatkezelőtől semmilyen további információt kapni.

A törlést az regisztracio@inspiracio.hu email címre küldött levéllel kezdeményezheti.

Változások

Bármely olyan változásról, amely lényeges változást okoz a szolgáltatás vagy az adatkezelés módjában, az adatkezelő értesítést küld a felhasználónak a felhasználó által megadott e-mail címre. Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy nem fogadja el a megváltozott feltételeket, akkor ezt az e-mail értesítéstől számított 8 napon belül jelezheti az regisztracio@inspiracio.hue-mail címen.

Biztonság

A www.inspiracio.hu honlapra bevitt adatokat szerződéses partnerünk saját szerverén, megfelelő biztonsági intézkedések mellett tárolja. Az adatokhoz kizárólag az Inspiráció Tréning Kft munkatársa fér hozzá biztonsági jelszó használatával. A regisztrációval felhasználóink elfogadják, hogy adataikat az ebben a dokumentumban leírt módon tároljuk és kezeljük.

Jogérvényesítés

Kérjük a felhasználót, hogy ha úgy érzi, hogy az Inspiráció Tréning Kft. megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt is érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) fordulhat, továbbá kérheti az adatvédelmi biztos segítségét. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az regisztracio@inspiracio.hu e-mail címre juttassa el. Az e-mailben kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb 5 munkanapon belül válaszolunk. Az Inspiráció Tréning Kft. a Magyarország területén érvényes jogszabályok szerint működik, bármilyen vitás kérdésben a Magyarországon érvényes jogszabályok a mérvadók.

Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály az kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.